Gravel Adventure – UCI Gravel World Series 2022

REGULAMIN

1. CEL IMPREZY:

Wyłonienie najlepszych zawodników w cyklu UCI Gravel World Series

Kwalifikacja do Gravelowych Mistrzostw Świata UCI 2022

Promocja zdrowego trybu życia poprzez jazdę na rowerze gravel po najciekawszych szlakach Karkonoszy i Gór Izerskich.

Promocja zdrowego trybu życia poprzez jazdę na rowerze MTB po najciekawszych szlakach Karkonoszy i Gór Izerskich.

2. ORGANIZATOR.

Grabek Promotion sp. z o. o.
K. Miarki 42
58-500 Jelenia Góra , Polska
tel. +48 75 76 123 76

3. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA:

18.06.2022 – Świeradów-Zdrój

4. BIURO ZAWODÓW.

17.06.2022 , w godz. 17.00 – 20.00,
18.06.2022, w godz. 8.00-10.00.

5. DYSTANSE.

Gran Fondo – 100 km
Media Fondo – 67 km
Mini Fondo – 39 km

6. WARUNKI UCZESTNICTWA.

W wyścigu może brać udział :

· osoba pełnoletnia,

· osoba niepełnoletnia - na dystansie MINI Fondo (- pod warunkiem złożenia oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego),

która spełni następujące warunki:

7. ZGŁOSZENIA.

7.1. Zgłoszenia przyjmowane są przez elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie www.graveladventure.pl

7.2. Ostateczny termin przesłania zgłoszenia do Gravel Adventure UCI Gravel World Series 2022 - upływa 17.06.2022 r.

7.3. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i dokonanie opłaty startowej.

8. OPŁATY STARTOWE
Gravel Adventure UCI Gravel World Series

Zawodnicy z Polski

Foreign competitors

special currency account in EUR

•150 PLN – do 10.06.2022

• 50 EUR – do 10.06.2022

   

• 300 PLN - od 11.06.2022

• 100 EUR - od 11..06.2022

RACHUNEK BANKOWY (w PLN):

62 1090 1708 0000 0001 0310 3940

BANK ACCOUNT (in EUR):

SWIFT Code: WBKPPLPP

PL06 1090 1708 0000 0001 3072 2012

TYTUŁ WPŁATY : opłata startowa Gravel Adventure Imię i Nazwisko zawodnika

PAYMENT TITLE : entry fee Gravel Adventure Name of the competitor

8.1. Opłata startowa jest opłatą przede wszystkim za uczestnictwo w wyścigu. Opłata ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych imprezy.

W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje:

numer startowy z chipem, do identyfikacji i pomiaru czasu,

upominek z emblematem Gravel Adventure UCI Gravel World Series,

oznakowaną trasę,

track na potrzeby urządzeń GPS,

zabezpieczenie medyczne podczas trwania wyścigu,

elektroniczny pomiar czasu,

bufety regeneracyjnych na trasie,

bufety regeneracyjny na mecie,

możliwość umycia roweru po wyścigu,

pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa z wynikiem uzyskanym na danej edycji (do pobrania w biurze zawodów po ukończeniu maratonu lub dostępny do wydruku na stronie internetowej),

nagrody rzeczowe i trofea dla zwycięzców.

8.2. Opłata startowa może być dokonywana w formie przelewów na konto Organizatora . Opłaty startowe zawierają podatek VAT.

8.3. Za błędnie zrealizowany przelew zawodnik ponosi koszty ewentualnego zwrotu w wysokości 50 PLN. (Koszt obejmuje: koszty zwrotnego przelewu, przygotowania formularza zwrotu, koszty księgowania, koszty obsługi transakcji, koszty prowizji).

8.4. Opłaty za rezygnację z wyścigu – w przypadku rezygnacji z udziału w wyścigu, dyskwalifikacji lub wycofania się z wyścigu , organizator nie zwraca opłaty startowej, nie przenosi na innego uczestnika oraz nie przepisuje na kolejny sezon. (na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta).

8.5. Dokonując opłaty startowej zawodnik oświadcza iż, biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną w kraju, impreza sportowa za która płaci, może zostać przeniesiona na inny termin wskazany przez Organizatora. W takim przypadku, swoją wpłatę uczestnik przenosi dobrowolnie na nowy termin, który zostanie podany na stronie www.graveladventure.pl

8.6. CESJA STARTU.

Zawodnik może przenieść swój start na innego zawodnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.06.2022 r. Aby to zrobić, wypełnia formularz cesji znajdujący się w zgłoszeniu zawodnika (edycja danych). Opłata za cesję – 50 PLN.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawodników przenoszących swój start na innego zawodnika.

9. Faktury VAT

do opłat startowych wystawiamy w terminie do 15 dnia miesiąca następnego, licząc od daty wpłynięcia środków na rachunek bankowy organizatora i wyłącznie na osoby i podmioty, które dokonały przelewu po podaniu dokładnych danych odbiorcy faktury.

10. POMIAR CZASU:

Podczas Gravel Adventure UCI Gravel World Series będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu przejazdu zawodników.

11. KATEGORIE WIEKOWE i NAGRODY:

11.1. Pierwsze trójki w każdej kategorii wiekowej na każdym dystansie biorą udział w oficjalnej ceremonii dekoracji.

11.2. Tabela nagród i kategorii wiekowych

11.3. Kategorię dla każdego zawodnika określa się wg wieku zawodnika w dniu 31 grudnia 2022 r.

12. ZASADY ROZGRYWANIA:

Liczba osób startujących w Gravel Adventure UCI Gravel World Series 2022 ograniczona jest do – 600 uczestników na wszystkich dystansach.

12.1. Gravel Adventure UCI Gravel World Series 2022 zostanie przeprowadzony na 3 dystansach. Trasy wszystkich dystansów będą oznakowane i zabezpieczone przez służby porządkowe organizatora.

12.2. Zwycięzcami poszczególnych dystansów wymienionych w regulaminie w kategoriach wiekowych zostaną zawodnicy, którzy pokonają w najkrótszym czasie trasę danego dystansu. (dopuszcza się udział na rowerze MTB)

12.3. Start do każdego z dystansów we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu wspólnego. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej lub przed startem etapu.

12.4. Trasa będzie oznakowana, zabezpieczona przez sędziów, ratowników medycznych i służby porządkowe.

12.5. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.

12.6. Na trasie będą znajdowały się oznakowane punkty żywieniowe oraz punkty serwisowe, na których uczestnicy będą mogli dokonać drobnych napraw we własnym zakresie.

12.7. Brak lub uszkodzenie numeru startowego uniemożliwiające odczytanie przez sędziów będzie skutkowało – brakiem wyniku czasowego zawodnika.

12.8. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz do zachowania podstawowych zasad kultury i fair play.

12.9. Limit czasowy wynosi:
Gran Fondo – 10 godzin od startu
Media Fondo – 7 godzin od startu
Mini Fondo – 5 godzin od startu

12.10. Zawodnicy znajdujący się na trasie poza limitem nie zostaną sklasyfikowani i poruszają się po trasie na własną odpowiedzialność.

13. KWALIFIKACJE DO MISTRZOSTW ŚWIATA GRAVEL UCI

13.1. Kategorie wiekowe 19-49 Kobiet oraz 19-59 Mężczyzn

Pierwsze 3 osoby w każdej kategorii wiekowej na dystansie GRAN FONDO uzyskają kwalifikację na Gravelowe Mistrzostwa Świata UCI 2022.

Zawodnicy, którzy na dystansie GRAN FONDO znajdą się w pierwszych 25% swojej kategorii wiekowej uzyskają kwalifikację do startu w Gravelowych Mistrzostwach Świata UCI 2022 oraz pamiątkowy medal UCI Gravel World Series.

13.2. Kategorie wiekowe 50-79 Kobiet i 60-79 Mężczyzn

Pierwsze 3 osoby w każdej kategorii wiekowej na dystansie MEDIA FONDO uzyskają kwalifikację na Gravelowe Mistrzostwa Świata UCI 2022.

Zawodnicy, którzy na dystansie MEDIA FONDO znajdą się w pierwszych 25% swojej kategorii wiekowej uzyskają kwalifikację do startu w Gravelowych Mistrzostwach Świata UCI 2022 oraz pamiątkowy medal UCI Gravel World Series.

14. RUCH DROGOWY:

14.1. Gravel Adventure UCI World Series będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym.

14.2. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.

14.3. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

14.4. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.

15. KARY:

Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

Upomnienie

Kara czasowa

Dyskwalifikacja

Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora m.in. za:

nieużywanie sztywnych kasków,

śmiecenie (poza specjalną strefą bufetów),

nie poszanowanie środowiska naturalnego,

braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy,

nieprzestrzeganie zasad fair play,

niesportowe zachowanie,

pchanie lub ciągniecie zawodnika przez inne osoby

łamanie zasad ruchu drogowego.

16. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu, poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników na trasie zawodów.

17. PROTESTY:

Protesty odnośnie przebiegu wyścigu, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie w formie pisemnej w dniu rozgrywania danego etapu w Biurze Zawodów. Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji będą przyjmowane przez okres 30 min. od momentu publikacji wyników . Po tym czasie nie będą rozpatrywane protesty. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest.

18. INFORMACJE DODATKOWE:

18.1. Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia w formie elektronicznej lub papierowej oświadcza, że :

Zapoznał się i akceptuje regulamin wyścigu Gravel Adventure UCI Gravel World Series 2022.

Zapoznał się zasadami przetwarzania podanych danych osobowych, które ujęte są w niniejszym regulaminie.

Startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w wyścigu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz start w wyścigu oznacza, że zawodnik zna Regulamin, ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w wyścigu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w wyścigu na własną odpowiedzialność.

Podane dane są prawdziwe i przyjmuje do wiadomości, że podanie danych niezgodnych z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa

Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą (wizerunek), a także wyniki z danymi osobowymi mogły być niewyłącznie, nieograniczenie terytorialnie wykorzystane przez: prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów wyścigu na wszystkich polach eksploatacji związanych z organizacją imprez sportowych, ich promocją i reklamą oraz innych przedsięwzięć związanych z kulturą fizyczną i sportem.

Podanie danych jest warunkiem wynikającym z zawarcia umowy pomiędzy organizatorem a uczestnikiem, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

18.2. Uczestnik zobowiązuje się do :

przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie)

do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego

realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i obsługi organizatora imprezy

jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie

kulturalnego zachowywania się

samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy (niedopuszczalna jest ułatwienie jazdy między zawodnikami np. holowanie, popychanie itp.).

18.3. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w Gravel Adventure UCI Gravel World Series w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt w Biurze Zawodów pod rygorem poniesienia kosztów akcji poszukiwawczej.

18.4. Na trasie wyścigu mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy. Za ich prawidłowe pokonanie odpowiada uczestnik.

18.5. Obowiązkiem każdego zawodnika jest zapewnienie odpowiedniego ubezpieczenia indywidualnego OC (zaleca się posiadanie również NW).

18.6. Organizator zabrania startu na rowerach elektrycznych i wspomaganych elektrycznie.

18.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

18.8. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.

18.9. Gravel Adventure UCI Gravel World Series 2022 odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takim przypadku nie zostanie zorganizowany w innym terminie. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej.

18.10. Organizator zastrzega prawo do uzupełnień postanowień regulaminu, uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed udziałem w wyścigu. Zmiany będą publikowane bezpośrednio na stronie .

18.11. Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu Gravel Adventure UCI Gravel World Series 2022 oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).

19. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że:

19.1. Administratorem podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest Grabek Promotion Sp. z o.o. (Organizator imprezy) mamy siedzibę w Jeleniej Górze, ul. K. Miarki 42. Można się z nami skontaktować poprzez adres e-mail biuro@bikemaraton.com.pl , telefonicznie pod numerem +48 75 76 123 76 lub pisemnie na adres siedziby.

19.2. Dane które Pan(i) podaje w formularzu zgłoszeń będziemy przetwarzać w celu :

przede wszystkim aby wypełnić Umowę jaką zawarliśmy z Panią/Panem, kiedy uczestniczy Pani/Pan w naszej imprezie sportowej pn. Gravel Adventure UCI Gravel World Series 2022,

w celu informacyjnych np. wyniki z imprezy, informacje prasowe

w celu dowodowym, archiwalnym,

aby wykonywać rozliczenia finansowe, wystawiać faktury,

aby prowadzić nasze własne kampanie reklamowe i działania marketingowe,

aby promować inne nasze imprezy sportowe,
w/w na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.

w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

19.3. Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych – przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami, wyłącznie w zakresie i w celu podanym w pkt 2., w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.

19.4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

19.5. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie dłuższy niż 5 lat ( okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości).

19.6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

19.7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

19.8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – uczestnictwa w imprezie sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej.

 

Jelenia Góra, 01.04.2022.